Услуги

Корпоративно подоходно облагане

 • Данъчно оптимизиране на корпоративната структура
 • Спазване на изискванията на ЗКПО
 • Прилагане на различни режими (слаба капитализация) и правила (ограничаване на приспадането на лихви, обезценки, данъчни амотризируеми активи)
 • Съдействие при изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО
 • Консултации за правилното прилагане на данъчните правила
 • Разяснения относно облагането на различни разходи

Трансферно ценообразуване

 • Изготвяне на документация (местно досие и обобщено досие)
 • Създаване на цялостна стратегия за трансферно ценообразуване
 • Оптимизиране на използвания модел за трансферно ценообразуване
 • Проучване на пазарните цени
 • Подаване на отчети по държави

Косвени данъци

  ДДС:

 • Консултации в областта на ДДС и планиране на паричните потоци от гледна точка на ДДС
 • Оптимизиране на ДДС последиците на различните сделки
 • Водене на ДДС отчетност на местни и чуждестранни дружества
 • Регистрация по ЗДДС
 • Възстановяване на ДДС

  Акцизи:

 • Консултации относно прилагането на акцизното законодателство
 • Прилагането на режим отложено плащане на акциз
 • Регистриране на данъчни складове

  Мита:

 • Митническо планиране и спазване на митническото законодателство
 • Прилагането на митнически режими и процедури

Лично облагане и други данъци

 • Съвет и съдействие по въпроси, свързани с облагането на доходите на физически лица, както и местни данъци и такси
 • Съдействие при изготвяне на декларации по ЗДДФЛ, КСО и ЗМДТ

Придобивания и преобразуване

 • Данъчен преглед за целите на придобиване или продажба на бизнес (tax due diligence)
 • Установяване на потенциални задължения за данъци или рискове
 • Данъчна оптимизация на сделките по придобиване или преструктуриране
 • Оценка на възможните данъчни ползи от активите или структурата на сделката
 • Съдействие при изготвянето на договорите за придобиване, както и в процеса на преговори

Международно данъчно облагане

 • Разяснения относно налагането на данък при източника
 • Анализ на риска от образуване на място на стопанска дейност
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО)
 • Съдействие за ползване на данъчен кредит за данък, платен в чужбина

Данъчна защита

 • Подпомагане в процеса на данъчна проверка или ревизия
 • Изготвяне на становища, писма, отговори
 • Обжалване на данъчни актове
 • Процесуално представителство пред съда